فوری کالا ESET Authorized Online Partner

پیرو همکاری دو جانبه شرکت تحلیلگران شبکه جنوب و ESET ، فروشگاه الکترونیک فوری کالا http://forikala.ir در بخش رسمی شرکای تجاری شرکت ESET ( ESET Authorized Online Partner) به آدرس http://www.eset.com/me/iran-partners/  قرار گرفت.