تبدیل ریپل به بیتکوین

جهت ایجاد تبدیل تبدیل ریپل به بیتکوین کافی است در بخش مدیریت سامانه یک Direction جدید ایجاد کرده و منبع را بیتکوین و مقصد را ریپل قراردهید