خرید و فروش بیتکوین

جهت خرید و فروش ارز رمز پایه بیتکوین در بخش مدیریتی سامانه کافی است یک Direction  جدید ایجاد کرده و بطور مثال تبدیل از ریال به بیتکوین در تعریف نمائید.

نکته : قابلیت پرداخت اتوماتیک جهت بیتکوین در سامانه وجود دارد.